Producenci
Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
WWW.ICONSELECTION.PL

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. REALIZACJA ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Strona Internetowa dostępna pod adresem www.iconselection.pl prowadzona jest przez Małgorzatę Orłowską prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą:
ICON Małgorzata Orłowska, ul. Głębocka 5/U3, Warszawa 03-287, NIP 524-243-52-30, adres poczty elektronicznej: info@iconselection.pl, numer telefonu: 790-802-000.
1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej (jednak punkt. 8 Regulaminu, skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Strony Internetowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4 Pojęcia:
a) DZIEŃ ROBOCZY – to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie indywidulanego Konta.
c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Stornie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
d) KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
e) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
f) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Stornie Internetowej.
g) NEWSLETTER – Dystrybucyjna Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach na Stronie Internetowej.
h) PRODUKT / TOWAR – dostępna na Stronie Internetowej rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
i) REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
j) STRONA INTERNETOWA -Strona Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.iconselection.pl
k) USŁUGODAWCA – ICON Małgorzata Orłowska, sklep stacjonarny zlokalizowany w Warszawie przy ul. Głębockiej 5/U3, telefon: 790802000.
l) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej.
ł) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej.
m) USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
n) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
o) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.5 Strona Internetowa www.iconselection.pl zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Strony Internetowej w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a zwłaszcza w przypadku, gdy: podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Osoba, która zostanie pozbawiona prawa do korzystania ze Strony Internetowej www.iconselection.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
1.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
1.7 Usługodawca oświadcza, iż produkty umieszczone na stronie serwisu www.iconselection.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
1.8 Usługodawca w celu zweryfikowania wieku Kupującego, ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość Kupującego.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

2.1 Na Stronie Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia Newsletter.
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@iconselection.pl
lub też pisemnie na adres: ul. Głębocka 5/U3, Warszawa 03-287.
b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się po dodaniu przez Klienta Produktu do elektronicznego koszyka w Stornie Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
(1) wypełnieniu Formularza Zamówienia
(2) kliknięciu na Stronie Internetowej i wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
c) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
d) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
e) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@iconselection.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głębocka 5/U3 Warszawa 03-287.
2.2 Wymagania techniczne niezbędne do pracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
- pisemnie na adres: ul. Głębocka 5/U3 Warszawa 03-287
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@iconselection.pl
b) Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
c) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą „Formularza Zamówień” na Stronie Internetowej zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.
3.2 Cena Produktu uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na Stronie Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na Stronie Internetowej zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez
(a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Internetowej
(b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.5 Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep stacjonarny pod adresem ul. Głębocka 5/U3 w Warszawie.
3.6 Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny.
3.7 Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami, w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów.
3.8 Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych produktów Kupującemu.
3.9 Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór produktów.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: PL 79 1050 1025 1000 0097 1855 0305.
c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na Stronie Internetowej w zakładce „Dostawa i płatności”.
4.2 Termin płatności:
a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz płatności PayPal mogą być objęte dodatkową opłatą zależną od pośrednika płatności. Informacje o ewentualnej opłacie umieszczane są bezpośrednio przy danym sposobie płatność.

5. REALIZACJA ODBIORU PRODUKTU

5.1 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.2 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby odbioru Produktu:
a) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Głębocka 5/U3 Warszawa w godzinach otwarcia sklepu (które podane są w zakładce „Kontakt”)
5.3 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
c) Firma ICON nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów alkoholowych, pozwala jedynie na rezerwację w celu odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.
5.4 Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu odbioru w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami.
5.5 Odbiór osobisty zamówienia powinien być zrealizowany przez Klienta w ciągu 7 dni od daty żłożenia zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Po tym czasie Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta tylko i wyłącznie osobiście podczas stwierdzenia wady produktu w momencie jego odbioru osobistego w salonie, po uprzednim dokładnym obejrzeniu produktu.
6.3 Po obejrzeniu i zakupie towaru w salonie, produkt nie podlega zwrotowi.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: ul. Głębocka 5/U3 Warszawa 03-287.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty adres: info@iconselection.pl
7.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności, po rezygnacji z zakupu produktu.
7.6 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
8.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (wynajętemu przez Klienta) przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.5 W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
8.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
8.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Mając na uwadze ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych oraz fakt, że w dniu 25.05.2018 roku weszły wżycie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO firma ICON Małgorzata Orłowska niniejszym informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe.
Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
- w celu weryfikacji realizacji celów sprzedażowych,
- w celach analitycznych (np. optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi itp.),
- w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek potrzeby wskazania faktów,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli inaczej nie wskazano powyżej, dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa.
Przetwarzany następujące dane:
- imię i nazwisko,
- nazwa prowadzonej działalności gospodarczej (firma),
- adres,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej (e-mail),
- numer NIP (numer identyfikacji podatkowej)
Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest firma ICON Małgorzata Orłowska ul Głębocka 5/U3 Warszawa.
9.2 Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony Internetowej zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
9.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Strony Internetowej:
a) W przypadku Klienta/Przedsiębiorcy, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na stronie.
c) Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Głębocka 5/U3 Warszawa;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: info@iconselection.pl
9.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na Stronie Internetowej przed zawarciem danej umowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim i angielskim.
10.2 Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie www.iconselection.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
10.3 Zmiana Regulaminu:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez wcześniejszych uprzedzeń z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Strona Internetowa www.iconselection.pl
dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl